Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2008

Grav og slektskap i jernalderen

I enkelte regioner i Norden dominerer kvinnegraver klart på bekostning av mannsgraver gjennom deler av jernalderen. Det gjelder både i romertid og i folkevandringstid. Hva kan det fortelle oss om gravskikk, slektskap og politikk i disse periodene?

Ser vi på yngre romertid, dvs. perioden fra ca. 180 til ca. 350 e. Kr., er det en påfallende dominans av kvinnegraver i flere områder i Sør-Skandinavia. Det gjelder eksempelvis landskapene på begge sider av Oslofjorden. I det nåværende Danmark er det en klar overvekt av rikt utstyrte mannsgraver i Jylland, mens rike kvinnegraver er i flertall på øyene. Holder vi oss til Danmark, ser det ut som om gravgodsets kvalitet og mengde avtar med den gravlagtes alder når vi har med menn å gjøre, mens forholdet i kvinnegravene er stikk motsatt. Flere av de rikeste kvinnegravene i Norden i denne perioden tilhører godt voksne kvinner, ofte i 50-60-årsalderen, men det finnes også rikt utstyrte pikegraver. I den påfølgende folkevandringstiden, ca. 350-500 e…

Glemte jernalderfunn fra Bergsaker i Lyngdal

Midt på 1990-talllet ble det overført en del arkivsaker som gjelder Norge fra det danske riksarkivet til det norske. Blant disse sakene befinner det seg en hel del dokumenter som i sin tid har tilhørt Hans Engelhart (1775-1842), som var stiftsprost i Kristiansand. Engelhart hadde et bredt interessefelt som blant annet omfattet antikvariske studier. I arkivet etter ham ligger flere innberetninger om funn og fornminner i stiftet (bispedømmet) – og én av dem gir opplysninger om den første arkeologiske undersøkelsen vi kjenner til i Lyngdal. Den foregikk på Bergsaker for 190 år siden.

Den kortfattede innberetningen lyder som følger:

”En kort Beskrivelse over een af de 3 Begravelses Høie som ligger i Nærheden af Gaarden Bersager i Lyngdahl, hvilken i Aaret 1818 blev gjennemgravet.

Efterat det øfre Lag Jord eller Sand, hvilket omtrent var af 1 ½ Alens Tykkelse, og hvormed Høien overalt var bedækket, var bleven bortskaffet, kom man til et endnu tykkere Lag af store og smaae Kampestener, hvilke,…